Hvis der mellem naboer opstår uenighed om skellets beliggenhed og det ikke er lykkes for en landinspektør at opnå accept af sin skelafmærkning, kan man anmode en (anden) landinspektør om afholdelse af en skelforretning.

Det er ikke muligt at anlægge en retssag om skellet, før der har været afholdt en skelforretning.
Skelforretningen, som man kan kalde en før-retlig instans, gennemføres af landinspektøren i henhold til Bekendtgørelse om skelforretninger.

Landinspektøren skal ved skelforretningen fastlægge ejendomsgrænsens (skellets) rette beliggenhed – enten det skel, der er registreret i matriklen eller en ny ejendomsgrænse, hvortil en af parterne kan have vundet hævd. Landinspektøren skal som grundlag for dette foretage egne undersøgelser og supplere dette med de oplysninger, som parterne kan bidrage med ved skelforretningen.

Når landinspektøren har fastlagt skellet, skal der søges indgået et forlig om dette. Det sker heldigvis ofte, men der kan være behov for at vurdere sagen derhjemme, måske sammen med sin advokat, eller parterne kan være så uenige, at der ikke er nogen forligsmulighed ved skelforretningen, og forretningen vil i disse tilfælde afsluttes uden forlig. Det skel, som landinspektøren har fastlagt, vil derefter være foreløbigt og landinspektøren vil udarbejde en fyldig redegørelse om sagen og begrunde sin afgørelse. Når parterne har modtaget denne redegørelse, har de 8 uger til at indbringe sagen for en domstol. Sker det ikke, vil landinspektørens skelfastlæggelse være endelig og blive registreret i matriklen.

Er der anlagt en sag ved domstolene, vil dommeren afsige en kendelse om skellets beliggenhed.

Skelforretninger kan være omkostningstunge, da der kan være behov for grundige undersøgelser og opmålinger. Det er rekvirenten af skelforretningen, som landinspektøren vil stile sin faktura til. Man har muligheden for at bede Hegnssynet om at foretage en omkostningsfordeling – og det sker, at Hegnssynet pålægger naboen at betale en del. De fleste private forsikringer har en retshjælpsdækning, der også omfatter omkostningerne ved skelforretninger.

Kontakt os og få en drøftelse af din situation, hvis du overvejer en skelforretning.