Den praktiserende landinspektør har via lovgivningen og i kraft af sin beskikkelse eneret på at foretage regulering af fast ejendoms beliggenhed. Det kan ske ved forskellige matrikulære dicipliner (udstykning, arealoverførsel, berigtigelse, sammenlægning mv.). De enkelte sagstyper og det matrikulære arbejdes indhold vil ikke blive gennemgået her, men der kan læses mere via dette link
 
Sagerne gennemføres med landinspektøren som den centrale part i den parts- og myndighedshøring, der er knyttet til sagen.
 
En matrikulær sag kan være langvaring med sagsbehandlingstid hos myndigheder og afsluttende registrering i Geodatastyrelsen. Det er derfor vigtigt, at man i god tid kontakter landinspektøren, der vil kunne give en nøje beskrivelse af sagsforløbet og tidshorisonten.

Mulighederne for at kunne udstykke sin grund afhænger af flere forhold bla. planloven, byggeloven, vejlovgivningen mv. og der kan være tinglyste servitutter, der indeholder begrænsninger. Vi kan rådgive om mulighederne forinden sagen igangsættes.

Omkostninger forbundet med en matrikulær sag vil variere. Prisen vil derfor altid bero på den enkelte sags indhold. Det er altid muligt at få et tilbud på en opgave hos os.

TILBAGE TIL FORSIDEN